Leren is leuk bij de Volksuniversiteit

Leren aan de Volksuniversiteit is voor veel mensen al een begrip. De Volksuniversiteit is een informeel, open en een eigentijds opleidingsinstituut waar iedereen zich thuis voelt.

Wist u dat u in Oost Europa en Scandinavië door veel mensen een aardig woordje Duits wordt gesproken.

Meer informatie

Je hebt veel meer mogelijkheden dan je zelf wellicht realiseert; je hebt vele ongekende vermogens.

Meer informatie

Spaans is de derde wereldtaal na Chinees en Engels en wordt door veel mensen als moedertaalgesproken in Spanje, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

Meer informatie

In deze cursus komen de veelzijdige en interessante aspecten van het tekenen uitgebreid aan bod.

Meer informatie
1 2 3 4 5
Home Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Regelend de verhouding tussen de Stichting Volkuniversiteit-Zwolle en haar cursisten.

Aanmelding
1. De studieovereenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier vermelde cursus, evenals op de inhoud van beschikbare cursusinformatie.
2. De Algemene Voorwaarden voor cursusdeelname maken onderdeel uit van de studieovereenkomst

Bewijs van inschrijving
1. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de Volksuniversiteit zendt de VU, nadat voldoende deelname voor een bepaalde cursus is geconstateerd, aan degene die zich heeft aangemeld een bewijs van inschrijving.
2. Dit bewijs van inschrijving is het document dat toegang geeft tot de betreffende cursus.

Plaatsing voor de cursus
1. De datum waarop de Volksuniversiteit-Zwolle een aanmeldingsformulier ontvangt is bepalend voor plaatsing in de cursus.
2. Wanneer het maximum aantal cursisten voor een cursus is ingeschreven worden hierin geen cursisten meer toegelaten,
3. De cursist ontvangt uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus een inschrijvingsbewijs waarop de cursusplaats, de cursusdatum en aanvangstijdstip zijn vermeld.
4. De Volksuniversiteit-Zwolle heeft het recht wegens dringende organisatorische omstandigheden (tussentijds) de cursusplaats, de cursusdata of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal naar vermogen rekening worden gehouden met belangen van de cursisten.
5. In de situatie dat lessen uitvallen, heeft de Volksuniversiteit-Zwolle geen andere verplichting dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangingslessen.

Betaling cursusgeld
1. Betaling geschiedt door verwerking van de door de cursist op het inschrijvingsformulier gegeven eenmalige machtiging; direct na verzending van de collegekaart wordt het cursusgeld geïncasseerd.
2. De cursist is aansprakelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
3. Ingeval van niet tijdige of onvolledige betaling van het cursusgeld kan de Volksuniversiteit-Zwolle de cursist verdere deelname aan de cursus ontzeggen onverminderd de verplichting tot betaling. Vindt daarna betaling plaats dan kan de cursist de deelname hervatten.
4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de betalingsverplichting wordt de studieovereenkomst ontbonden met onverminderde instandhouding van de volledige betalingsverplichting van de cursist.
5. Wanneer de uitvoering van de verstrekte eenmalige machtiging onmogelijk blijkt ontvangt de cursist daarvan schriftelijk een kennisgeving van de VU met verzoek op andere wijze te betalen. Wanneer dit binnen 30 dagen geen betaling tot gevolg heeft, is de VU bevoegd het cursusbedrag met 15% administratiekosten te verhogen waarna de vordering ter incasso uit handen zal worden gegeven. Alle kosten vallend op deze inning, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zullen daarbij volledig ten laste van de cursist komen en het oorspronkelijke cursusbedrag verhogen.

Annulering van de aanmelding
1. Kostenloze annulering van de inschrijving is tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus mogelijk mits dit schriftelijk en onder opgave van de redenen gebeurt.
2. In geval van annulering van de aanmelding binnen 10 dagen voor de aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld aan administratiekosten verschuldigd. De VU zal daartoe het bedrag van de eenmalige machtiging aanpassen.
3. Geschiedt de annulering nadat de cursus is gestart dan is het volledige cursusgeld verschuldigd.
4. De Volksuniversiteit Zwolle heeft het recht een cursus wegens gebrek aan deelnemers te annuleren. De ingeschreven deelnemers voor deze cursus ontvangen tijdig, doch uiterlijk een week voor oorspronkelijke aanvang van de betreffende cursus hiervan bericht. Indien mogelijk zal de VU de cursist voor de betreffende cursus een alternatief aanbieden. Wanneer cursist in dit geval van deelname afziet zal de VU de eenmalige machtiging vernietigen. De VU zal in voorkomend geval eventueel betaald cursusgeld restitueren.

Tussentijdse beëindiging van de cursus
1. Tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist leidt in beginsel niet tot restitutie van cursusgeld.
2. Indien de tussentijdse beëindiging het gevolg is van zwaarwegende, persoonlijke en/of familieomstandigheden van de cursist kan deze, of rechthebbende, het Bestuur van de Volksuniversiteit-Zwolle schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken een evenredig deel van het cursusgeld te restitueren.
3. Tussentijdse beëindiging van de cursus leidt in alle gevallen tot ontbinding van de studieovereenkomst.

Verzuim
Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van cursusgeld.

Overige studiekosten
De Volksuniversiteit-Zwolle heeft geen enkele bemoeienis met de verkoop of verstrekking van lesmaterialen, boeken, syllabi etc. In de cursusaankondiging wordt zoveel mogelijk aangegeven welke materialen, boeken etc. worden gebruikt en hoe of waar de cursist deze dient aan te schaffen Tijdens de informatiemarkten verschaffen de aanwezige docenten deze en andere informatie.

Examens
1. De Volksuniversiteit-Zwolle kent en verstrekt geeft geen diploma’s, In overleg met de docent kan de VU aan het eind van de cursus, onder voorwaarden, een getuigschrift/testimonium uitreiken.
2. Wanneer door de Volksuniversiteit-Zwolle een cursus wordt gegeven aan het einde waarvan een examen kan worden afgelegd bij een exameninstantie, reikt de taak van de Volksuniversiteit-Zwolle hooguit tot het bekend maken van de cursist met de wijze waarop hij aan dit examen kan deelnemen. Inschrijving voor en deelname aan een dergelijk examen en betaling van eventueel verschuldigd examengeld gebeuren alleen op eigen initiatief van de cursist.
3. Ook is de Volksuniversiteit-Zwolle nimmer aansprakelijk voor situaties waarin cursisten niet kunnen of mogen deelnemen aan een dergelijk examen.

Auteursrecht cursusmaterialen/eigendomsrecht
1. Niets uit enig materiaal aan de cursist verstrekt door de Volksuniversiteit-Zwolle mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, op elektronische wijze of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Volksuniversiteit-Zwolle.
2. Docenten van de Volksuniversiteit-Zwolle kunnen de beschikking hebben over werkkopieën van materialen en/of geluidsdragers. De originelen hiervan worden door de Volksuniversiteit-Zwolle bewaard. Het is docenten niet toegestaan deze materialen zelf te, of door cursisten te laten, verveelvoudigen, op welke wijze dan ook.

Overige bepalingen
1. De Volksuniversiteit-Zwolle is nimmer aansprakelijk voor diefstal van dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waarover de Volksuniversiteit-Zwolle voor het verzorgen van activiteiten en lessen de beschikking heeft.
2. Voor die aansprakelijkheden welke wettelijk niet kunnen worden uitgesloten heeft de Volksuniversiteit-Zwolle verzekeringen afgesloten.
3. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het Bestuur van de Volksuniversiteit-Zwolle.
4. In geschillen is de kantonrechter te Zwolle bevoegd.

In januari 2018 starten er weer een flink aantal cursussen. Schrijf je nu in, want leren is leuk!

Een leuke start van het nieuwe jaar? Schrijf je in voor een cursus aan de Volkuniversiteit Zwolle. Je kunt je inschrijven tot en met 22 januari 2018.  Oplossingsgericht werken en coachen begint op 22 januari 2018.  De volgende cursussen starten op 29 januari 2018: Frans / Spaans / Mindfulness / Budget coaching / NLP / Wijncursus / Naailes / Tekenen   » Lees meer

Leren is leuk aan de Volksuniversiteit, inschrijven kan nog!

Toe aan een nieuwe uitdaging? Maak een frisse start na de vakantie, werk aan je ontwikkeling en volg een cursus bij de Volksuniversiteit Zwolle. Wist je dat je hier maar liefst zestig verschillende cursussen kunt volgen? In januari 2018 starten er weer een flink aantal cursussen. Schrijf je nu in, want leren is leuk! » Lees meer

Voortaan alleen per mail bereikbaar!

Voortaan zijn we uitsluitend per mail of via het contactformulier op onze website bereikbaar. Het grootste deel van de contacten verliep al per mail. Door af te stappen van telefonische bereikbaarheid geven we onze vrijwilligers meer ruimte om de werkzaamheden op voor hen gepaste momenten uit te voeren. » Lees meer

Meer nieuws